IGAZOLÁS

ENERGIAHATÉKONYSÁGI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS ADÓKEDVEZMÉNYÉNEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Miért választanak minket?

 • Az igazoláshoz kapcsolódó eljárásunk összhangban van a jogszabályokkal és a MEKH eljárásaival.
 • Elsőként szereztünk auditori regisztrációt az országban.
 • Megbízható energia menedzsment rendszert alkalmazunk.
 • Adatait maximális diszkrécióval, biztonságosan kezeljük.
 • Közel száz nagyvállalatot és szervezetet auditáltunk eddig.
 • Több mint 14 éve energetikai szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinek.

Törvényi háttér

A vonatkozó jogszabály: A 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról.

Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben.

Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, az üzembe helyezésig végzett tevékenység. Beruházás továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is.

Felújításként kezelendő az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.

Energiahatékonysági célokat szolgáló intézkedésnek minősülhetnek például:

Az épületet érintő energiahatékonysági intézkedések:

 • világításkorszerűsítés
 • épületszigetelés
 • ablakcsere
 • kazáncsere
 • klímaberendezés korszerűsítése

A tevékenységet érintő energiahatékonysági intézkedések:

 • kompresszor korszerűsítése
 • frekvenciaváltó beépítése

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége

 • Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
 • Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

Elszámolható költségek:

 • az energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, a kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése, amennyiben a beruházás, felújítás összköltségén belül a kizárólag az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás költségei külön beruházásként, felújításként meghatározhatóak, vagy
 • az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást, felújítást az adózó a jelen kedvezmény és a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna, amennyiben az elszámolható költség az előző pont szerinti módszerrel nem határozható meg.

Az adókedvezmény keretében nem elszámolható költségek:

 • az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózótól szerzett be;
 • a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége, azzal, hogy elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú; gázmotoros hőszivattyú; napkollektor; saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke,
 • annak a beruházásnak a bekerülési értéke, amely beruházás üzembe helyezése esetére az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály minimum energiahatékonysági követelményt ír elő, e követelmény teljesítését biztosító beruházás bekerülési értéke erejéig, függetlenül e rendelkezések hatálybalépésétől;
 • az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amely élettartamára, üzemben tarthatóságára az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály tiltást vagy korlátozó rendelkezést határoz meg, függetlenül e rendelkezések hatálybalépésétől.

Nem vehető igénybe az adókedvezmény,

 • ha az adózó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás, felújítás megkezdésének időpontjában már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba;
 • ha az adózó nem teljesíti a törvényben és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt feltételeket;
 • ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz;
 • a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz, felújításhoz;
 • ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek.

Az adókedvezmény igénybevételéhez az adózónak igazolással kell rendelkeznie arról, hogy az intézkedés valóban energiahatékonysági célokat szolgál-e. Ezt az igazolást kizárólag a MEKH által regisztrált auditor vagy auditáló szervezet állíthatja ki.
Az Axing Kft., mint regisztrált auditáló szervezet jogosult az energiahatékonysági igazolás kiállítására.

Előzetes felmérés:

A beruházás, felújítás megkezdésének napját megelőzően – mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felmérést kell készíteni a tervezett beruházással vagy felújítással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokról és becslést kell készíteni a tervezett intézkedéssel elérhető energiamegtakarítás mértékéről.

Speciális energetikai audit:

Az intézkedés üzembe helyezését követően kell elkészíteni és az adózó számára átadni az intézkedéssel érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és az intézkedés üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak az intézkedés üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Adatszolgáltatás a MEKH részére:

Az előzetes felmérésről és az utólagos auditról egységes formában az erre rendszeresített nyomtatványon adatszolgáltatást kell benyújtani a MEKH részére.

Igazolás kiállítása:

A MEKH által elfogadott formátumú igazolás kiállítása arról, hogy az érintett intézkedés valóban az energia hatékonysági célokat szolgálta. Az igazolás adattartalmának összhangban kell lennie az előzetesen elkészített audittal, illetve benyújtott adatszolgáltatással.

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kötelező üzemeltetési időszakban vagy – ha az későbbi időpont – az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig

a) az adózónál az adóhatóságoknál nyilvántartott adótartozás miatt – ide nem értve a késedelmi pótlék miatt fennálló tartozást – adóhatóság végrehajtási eljárást nem indított, vagy indított ugyan, de azt sikeresen foganatosította, vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta, és

b) az adózót az állami adó- és vámhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt mulasztási bírsággal nem sújtotta, vagy ha sújtotta, akkor annak összegét arra tekintettel mérsékelte, hogy az adózó a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségét az adóellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági igazolással.

A 2017. 07. 04-ét megelőzően megkezdett beruházások esetében az előzetes felmérést a beruházás megkezdését követően, de még az adókedvezmény igénybevételét megelőzően kell az adózó rendelkezésére bocsátani.

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás, felújítás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő legalább öt évig a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja.

(1) Az adózó az adókedvezmény első alkalommal történő igénybevételekor a társasági adóbevallásában az igazolással rendelkező energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásonként, felújításonként feltünteti:

a) az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás megnevezését, üzembe helyezésének időpontját és helyét;

b) a 3. § (5) bekezdése szerinti igazolás kiadmányozásának dátumát;

c) az elszámolható költségnek minősülő egyes beruházásrészek, felújításrészek megjelölését, valamint azok bekerülési értékét, illetve a Tao. tv. 22/E. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többletköltségét;

d) a Tao. tv. 22/E. §-a alapján elszámolható összköltséget;

e) nyilatkozatát, hogy az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházáshoz, felújításhoz egyéb energiahatékonysági célú támogatást nem vett igénybe;

f) a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett, a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás támogatástartalmát;

g) a 3. § (6) bekezdés c) pontja szerinti összesített energiamegtakarítási adatot GJ mértékegységben kifejezve.

(2) A további adóévek vonatkozásában a társasági adóbevallásban az adózó az igazolással rendelkező energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásonként, felújításonként:

a) feltünteti az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezésének időpontját és helyét;

b) megjelöli azt az adóévet, amely vonatkozásában első alkalommal vette igénybe az adókedvezményt, valamint

c) az első igénybevételtől számítva összesen igénybe vett adókedvezményt jelenértéken.

(3) Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot az adózó a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő 10 évig köteles megőrizni.

Kapcsolódó blog jegyzeteink:

Hőkamerás kísérletek az Axing Kft. jóvoltából

Október elején a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjainak lehetősége nyílt hőkamerás kísérletek végzésére az Axing Kft. jóvoltából. A diákok a hőkamera segítségével megvizsgálhatták egymás hőképét, illetve a csapból folyó meleg vizet is, mint „lávafolyamot”. Mindezek mellett még az iskola épületén korábban elvégzett hőszigetelés eredményességét is megfigyelhették a tanulók. Bízunk benne, hogy hasznosak […]

Társasági adókedvezményre jogosító energetikai beruházás a Rauch Hungária Kft. nyírmadai telephelyén

Mint ismeretes, az energiahatékonyság javítását célzó beruházása, felújítása után társasági adókedvezményt vehet igénybe, akár a beruházás bekerülési értékének 65%-val megegyező mértékben. Ügyfelünk, a Rauch Hungária Kft. többek között 2017-ben hajtott végre energiahatékonyságot javító beruházást. A beruházás megnevezése: Szennyvíztelep korszerűsítése a Rauch Hungária Kft. nyírmadai telephelyén Beruházás kezdete: 2017.04.24. Üzembe helyezés időpontja: 2017.08.16. A beruházás leírása: […]

Nem érdemes a határidőig várni – a nagyvállalatok számára kötelezően előírt energetikai auditról

Az érvényes jogszabályok szerint a nagyvállalatoknak tevékenységük energetikai jellemzőinek megismerése céljából kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetniük. Következő határidő: 2019. december 5. Az érvényes jogszabályok szerint a nagyvállalatoknak négyévente energetikai auditálást kell végeztetniük. Az első energetikai auditálás határideje 2015. december 5-e volt, melynek teljesítésének elmaradása esetén a MEKH 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot. A […]

Kedvező törvényi változások az energiahatékonyságot javító intézkedések után igénybe vehető TAO kedvezményben!

2018.07.25-én életbe lépett egy törvénymódosítás ( https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV , 22/E. § ) mely nemcsak az energiahatékonyságot javító intézkedések körét terjeszti ki, hanem az igénybe vehető adókedvezmény mértékét is növeli. A törvénymódosítás életbe lépéséig az adókedvezményt kizárólag az energiahatékonyság növekedését eredményező beruházások után lehetett igénybe venni. Ez mostantól kiegészül az energiahatékonyság növekedését eredményező felújításokkal is, tehát a […]

Mit is értünk pontosan beruházás alatt? – Ismereteink bővítése az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményének igénybevételével kapcsolatban

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményének igénybevételével kapcsolatban az elmúlt időszakban felmerült néhány kérdés ügyfeleink részéről, amelyek körüljárásával kapcsolatban úgy gondoljuk, másoknak is hasznos lehet, aki a kedvezmény igénybevétele után érdeklődik. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) hatálya alá tartozó adózónak, 2017. január 1-jét követően lehetősége […]

Energiahatékonyságot növelő beruházás alapján igénybe vehető adókedvezmény

Tájékoztató energiahatékonyságot növelő beruházás alapján igénybe vehető adókedvezményről Az érvényes jogszabályok szerint „energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás” után minden vállalkozás adókedvezményt vehet igénybe. A jogszabály 2016 november 25-én lépett hatályba, ezért az adókedvezmény ezen időpont után megkezdett beruházások után vehető igénybe. Adókedvezmény mértéke: Nagyvállalatok esetén a beruházás jelenértékének 30%-a, középvállalkozások esetén a 40%-a, kisvállalkozások esetén 50%-a. […]

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

A hatályos 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról rendelkezik az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményéről. Fontos: a végrehajtási rendelet 2017 július 4.-én megjelent a TAO adókedvezmény mértéke függ a gazdálkodó szervezet “nagyságától”: nagyvállalkozás 30%, középvállalkozás 40%, kisvállalkozás 50% az adókedvezményre való jogosultság igazolását regisztrált energetikai auditornak kell igazolnia (nem szakreferensnek, nem […]

Energetikai auditokat érintő változások

  Változott Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény. A változások érintik a nagyvállalatok energetikai auditok elvégzésére vonatkozó kötelezettségét. Összefoglaltuk a fontosabb változásokat: Fontosabb határidők: A MEKH 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt. Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. […]