NAGYVÁLLALATI ENERGETIKAI AUDIT

Válasszon minket és határidőre elkészül!

 • Elsőként szereztünk regisztrációt az országban.
 • Közel száz nagyvállalatot és szervezetet auditáltunk eddig.
 • Auditjaink a mezőgazdaságtól, a kereskedelmen keresztül az iparig a gazdaság szinte minden szegmensét érintették.
 • Biztosan állítható, hogy az ön otthonában található olyan termék, melyet auditált partnerünk állított elő vagy adott el önnek.
 • Amennyiben nem így lenne, akkor önöknél ingyen végzünk auditot!
 • A feltárt megtakarítási potenciálok összege eddig több, mint 5 milliárd Ft volt.
 • Az auditált vállalatok összbevétele 1000 milliárd Ft fölötti.
 • Auditált vállalataink kapcsolattartó erőforrásait átlagosan kevesebb, mint 16 óráig (2 nap) kötöttük le.

Axing energetikai audit folyamata

Indító megbeszélés:

Az összes érdekelt fél tájékoztatása az energiaaudit feladatairól, témaköréről, hatásairól és mélységéről, az audit végrehajtásának megtervezése, feladatok és felelősök, kapcsolattartó személyek, esetleges hátráltató körülmények azonosítása.

Axing energetikai audit indító megbeszélés

Audit adatszolgáltatás

A jelentős energia fogyasztók múltbéli, lehetőleg egy azonos naptári évre vonatkozó fogyasztási és költség adatainak (fogyasztás, költség, fajlagos adatok) összegyűjtése, a hiányzó adatok méréssel, vagy becsléssel történő meghatározása, az adatok feldolgozható formába rendezése, az energia fogyasztást befolyásoló és az audit végrehajtását segítő egyéb információk gyűjtése a megbízó adatszolgáltatása alapján.

Nagy tapasztalatunk van az adatszolgáltatás hatékony lebonyolításában. Megbízónk pontos listát kap az energetikai audit lebonyolításához szükségesnek ítélt adatok köréről, amelyeket – amennyiben ez szükséges – harmadik féltől is beszerezzük. Az adatok a lehető legkorábban az AXING-20 energia menedzsment rendszerünkbe kerülnek, könnyen elérhetők, elemezhetők, és biztosítjuk a törvény szerinti adatmegőrzési követelményeket.

Axing audit adatszolgáltatás

Audit struktúra azonosítása

Az adatszolgáltatást követi a telephelyek áttekintő bejárása, amelyet az energetikai audit projektvezetője végez el. A kapott adatok és a bejárás tapasztalatai alapján ennek a lépésnek az eredményeként azonosítjuk az audit határait, a lényeges fogyasztási csoportokat, az energia fogyasztásra lényeges hatással bíró egyéb elemeket, folyamatokat és kialakítjuk az audit eljárásunk végső struktúráját.

Axing audit struktúra felépítése

Fogyasztási csoportok értékelése

Az auditálandó szervezet beazonosított jelentős energia fogyasztóinak részletes vizsgálata, amelyet az adott műszaki területen nagy tapasztalattal rendelkező szakemberünk végez. A vizsgálat helyszíni szemlét, vizsgálatot, méréseket is tartalmaz. Ezek alapján, illetve az előzetes információk alapján az energia fogyasztási csoportra

  • megfogalmazzuk az energia hatékonyságának értékelését,
  • meghatározzuk az energia teljesítmény mutatót,
  • meghatározzuk a vizsgált időszak energia fogyasztását és energia költségeit,
 • megfogalmazzuk az energia hatékonyságot javító intézkedéseket.
Axing audit mérés feltérképezés

Az audit lezárása

Az audit információinak összesítése, a végleges jelentés elkészítése az előírásoknak megfelelően, a dokumentum hitelesítése, és publikálása a MEKH részére, amellyel a Megbízó törvényes kötelezettségét teljesíti.

Megbízónk igényei szerint az eredményekről összefoglaló prezentációt tartunk, közösen értékeljük az elvégzett munkát, és megtervezzük a további közös lépéseket.

Axing energetikai audit indító megbeszélés

Törvényi háttér

Minden nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni.

Nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás.

Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet.

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia.

Nem kell külön energetikai auditálást lefolytatnia annak a nagyvállalatnak, amely egy vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó energetikai audit ezen nagyvállalatra is kiterjed.

A nagyvállalatnak minősülő tulajdonos köteles elvégeztetni a kötelező energetikai auditálás keretében a tulajdonában álló épület vonatkozásában az energetikai auditot.

A nagyvállalatnak minősülő bérlő abban az esetben köteles épületre vonatkozó energetikai auditálást végeztetni, ha a bérlemény alapterülete meghaladja a teljes épület alapterületének 50%-át.

A nagyvállalatoknak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kellett elvégeztetnie.

A MEKH 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. napját követően nem mentesül az auditálási kötelezettség alól, következő alkalommal – az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül – 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie.

Az energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki

 • büntetlen előéletű,
 • rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
 • rendelkezik legalább 5 év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlattal,
 • valamely regisztráló szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,
 • az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a regisztrációs díjat megfizette és nem áll tilalom alatt.

Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja.

A MEKH névjegyzéket vezet az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentést tett energetikai auditorokról és energetikai auditáló szervezetekről. A névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Az energetikai auditnak az energiafogyasztással és a – villamos energiára vonatkozó – terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is.

Az energetikai auditnak – amennyiben az lehetséges – életciklus-költség elemzésre kell épülnie a hosszú távú megtakarítások, a hosszú távú beruházások maradványértékei, valamint a diszkontráták figyelembe vétele érdekében.

Az energetikai auditnak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lennie annak érdekében, hogy megbízható képet adhasson az általános energiahatékonyságról.

Az energetikai auditnak ki kell terjednie

 • az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására,
 • a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására,
 • az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására,
 • a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

Az energetikai auditnak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tennie a javasolt energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan és számszerűsítenie kell az energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat).

Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket:

 • beruházást nem igénylő (egyszerű),
 • támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
 • jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

Az energetikai auditornak, illetve energetikai auditáló szervezet általi auditálás esetén az energetikai auditáló szervezetnek az energetikai audit aláírt példányát és az alátámasztó munkarészt a megbízónak át kell adnia.

Az energetikai auditálás elvégzéséről az energetikai auditálás elvégzését követő 30 napon belül az energetikai auditornak és – ha az energetikai auditor energetikai auditáló szervezet keretében látja el tevékenységét – az energetikai auditáló szervezetnek a Hivatal elnökének rendeletében foglalt módon és tartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie.

Kapcsolódó blog jegyzeteink: