NAGYVÁLLALATI ENERGETIKAI AUDIT

Válasszon minket és határidőre elkészül!

 • Elsőként szereztünk regisztrációt az országban.
 • Közel száz nagyvállalatot és szervezetet auditáltunk eddig.
 • Auditjaink a mezőgazdaságtól, a kereskedelmen keresztül az iparig a gazdaság szinte minden szegmensét érintették.
 • Biztosan állítható, hogy az ön otthonában található olyan termék, melyet auditált partnerünk állított elő vagy adott el önnek.
 • Amennyiben nem így lenne, akkor önöknél ingyen végzünk auditot!
 • A feltárt megtakarítási potenciálok összege eddig több, mint 5 milliárd Ft volt.
 • Az auditált vállalatok összbevétele 1000 milliárd Ft fölötti.
 • Auditált vállalataink kapcsolattartó erőforrásait átlagosan kevesebb, mint 16 óráig (2 nap) kötöttük le.

Axing energetikai audit folyamata

Indító megbeszélés:

Az összes érdekelt fél tájékoztatása az energiaaudit feladatairól, témaköréről, hatásairól és mélységéről, az audit végrehajtásának megtervezése, feladatok és felelősök, kapcsolattartó személyek, esetleges hátráltató körülmények azonosítása.

Axing energetikai audit indító megbeszélés

Audit adatszolgáltatás

A jelentős energia fogyasztók múltbéli, lehetőleg egy azonos naptári évre vonatkozó fogyasztási és költség adatainak (fogyasztás, költség, fajlagos adatok) összegyűjtése, a hiányzó adatok méréssel, vagy becsléssel történő meghatározása, az adatok feldolgozható formába rendezése, az energia fogyasztást befolyásoló és az audit végrehajtását segítő egyéb információk gyűjtése a megbízó adatszolgáltatása alapján.

Nagy tapasztalatunk van az adatszolgáltatás hatékony lebonyolításában. Megbízónk pontos listát kap az energetikai audit lebonyolításához szükségesnek ítélt adatok köréről, amelyeket – amennyiben ez szükséges – harmadik féltől is beszerezzük. Az adatok a lehető legkorábban az AXING-20 energia menedzsment rendszerünkbe kerülnek, könnyen elérhetők, elemezhetők, és biztosítjuk a törvény szerinti adatmegőrzési követelményeket.

Axing audit adatszolgáltatás

Audit struktúra azonosítása

Az adatszolgáltatást követi a telephelyek áttekintő bejárása, amelyet az energetikai audit projektvezetője végez el. A kapott adatok és a bejárás tapasztalatai alapján ennek a lépésnek az eredményeként azonosítjuk az audit határait, a lényeges fogyasztási csoportokat, az energia fogyasztásra lényeges hatással bíró egyéb elemeket, folyamatokat és kialakítjuk az audit eljárásunk végső struktúráját.

Axing audit struktúra felépítése

Fogyasztási csoportok értékelése

Az auditálandó szervezet beazonosított jelentős energia fogyasztóinak részletes vizsgálata, amelyet az adott műszaki területen nagy tapasztalattal rendelkező szakemberünk végez. A vizsgálat helyszíni szemlét, vizsgálatot, méréseket is tartalmaz. Ezek alapján, illetve az előzetes információk alapján az energia fogyasztási csoportra

  • megfogalmazzuk az energia hatékonyságának értékelését,
  • meghatározzuk az energia teljesítmény mutatót,
  • meghatározzuk a vizsgált időszak energia fogyasztását és energia költségeit,
 • megfogalmazzuk az energia hatékonyságot javító intézkedéseket.
Axing audit mérés feltérképezés

Az audit lezárása

Az audit információinak összesítése, a végleges jelentés elkészítése az előírásoknak megfelelően, a dokumentum hitelesítése, és publikálása a MEKH részére, amellyel a Megbízó törvényes kötelezettségét teljesíti.

Megbízónk igényei szerint az eredményekről összefoglaló prezentációt tartunk, közösen értékeljük az elvégzett munkát, és megtervezzük a további közös lépéseket.

Axing energetikai audit indító megbeszélés

Törvényi háttér

Minden nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni.

Nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás.

Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet.

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia.

Nem kell külön energetikai auditálást lefolytatnia annak a nagyvállalatnak, amely egy vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó energetikai audit ezen nagyvállalatra is kiterjed.

A nagyvállalatnak minősülő tulajdonos köteles elvégeztetni a kötelező energetikai auditálás keretében a tulajdonában álló épület vonatkozásában az energetikai auditot.

A nagyvállalatnak minősülő bérlő abban az esetben köteles épületre vonatkozó energetikai auditálást végeztetni, ha a bérlemény alapterülete meghaladja a teljes épület alapterületének 50%-át.

A nagyvállalatoknak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kellett elvégeztetnie.

A MEKH 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. napját követően nem mentesül az auditálási kötelezettség alól, következő alkalommal – az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül – 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie.

Az energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki

 • büntetlen előéletű,
 • rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
 • rendelkezik legalább 5 év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlattal,
 • valamely regisztráló szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,
 • az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a regisztrációs díjat megfizette és nem áll tilalom alatt.

Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja.

A MEKH névjegyzéket vezet az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentést tett energetikai auditorokról és energetikai auditáló szervezetekről. A névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Az energetikai auditnak az energiafogyasztással és a – villamos energiára vonatkozó – terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is.

Az energetikai auditnak – amennyiben az lehetséges – életciklus-költség elemzésre kell épülnie a hosszú távú megtakarítások, a hosszú távú beruházások maradványértékei, valamint a diszkontráták figyelembe vétele érdekében.

Az energetikai auditnak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lennie annak érdekében, hogy megbízható képet adhasson az általános energiahatékonyságról.

Az energetikai auditnak ki kell terjednie

 • az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására,
 • a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására,
 • az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására,
 • a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

Az energetikai auditnak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tennie a javasolt energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan és számszerűsítenie kell az energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat).

Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket:

 • beruházást nem igénylő (egyszerű),
 • támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
 • jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

Az energetikai auditornak, illetve energetikai auditáló szervezet általi auditálás esetén az energetikai auditáló szervezetnek az energetikai audit aláírt példányát és az alátámasztó munkarészt a megbízónak át kell adnia.

Az energetikai auditálás elvégzéséről az energetikai auditálás elvégzését követő 30 napon belül az energetikai auditornak és – ha az energetikai auditor energetikai auditáló szervezet keretében látja el tevékenységét – az energetikai auditáló szervezetnek a Hivatal elnökének rendeletében foglalt módon és tartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie.

Kapcsolódó blog jegyzeteink:

Hőkamerás kísérletek az Axing Kft. jóvoltából

Október elején a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjainak lehetősége nyílt hőkamerás kísérletek végzésére az Axing Kft. jóvoltából. A diákok a hőkamera segítségével megvizsgálhatták egymás hőképét, illetve a csapból folyó meleg vizet is, mint „lávafolyamot”. Mindezek mellett még az iskola épületén korábban elvégzett hőszigetelés eredményességét is megfigyelhették a tanulók. Bízunk benne, hogy hasznosak […]

Nem érdemes a határidőig várni – a nagyvállalatok számára kötelezően előírt energetikai auditról

Az érvényes jogszabályok szerint a nagyvállalatoknak tevékenységük energetikai jellemzőinek megismerése céljából kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetniük. Következő határidő: 2019. december 5. Az érvényes jogszabályok szerint a nagyvállalatoknak négyévente energetikai auditálást kell végeztetniük. Az első energetikai auditálás határideje 2015. december 5-e volt, melynek teljesítésének elmaradása esetén a MEKH 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot. A […]

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

A hatályos 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról rendelkezik az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményéről. Fontos: a végrehajtási rendelet 2017 július 4.-én megjelent a TAO adókedvezmény mértéke függ a gazdálkodó szervezet “nagyságától”: nagyvállalkozás 30%, középvállalkozás 40%, kisvállalkozás 50% az adókedvezményre való jogosultság igazolását regisztrált energetikai auditornak kell igazolnia (nem szakreferensnek, nem […]

Megjelent a szakreferens adatszolgáltatás nyomtatványa

Tisztelt érdeklődők! Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az előzetes rémhírekkel ellentétben nem az utolsó pillanatban készült el a “a Nagyvállalatok és az Energetikai Szakreferens Igénybevételére Köteles Gazdálkodó Szervezetek Éves Energiafelhasználásának Mértékére, Valamint Energiamegtakarítására Vonatkozó Adatszolgáltatás” nyomtatványa. Neve: MEKH_ADAT_VALLALAT. Üres mintanyomtatvány elérhető weboldalunkon. Az eredeti hírek arról szóltak, hogy az regisztrált energetikai auditorok számára június végére szervezett […]

Határidők összefoglalása energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek részére

2017. június 30-ig energetikai szakreferens kiválasztásának és MEKH felé történő bejelentésének határideje – vállalati nagyságtól függetlenül szakreferens igénybevételére kötelezett nagyvállalatok adatszolgáltatási határideje a 2016-os évről a MEKH felé (energiafogyasztási és költség adatok, energiahatékonyságot célzó és szemléletformáló intézkedések) nagyvállalati éves regisztráció és regisztrációs díj megfizetésének határideje 2018. május 15-ig szakreferens megküldi a gazdálkodó szervezet számára a 2017-es […]

Fontos határidők nagyvállalatok számára

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/B. §-a szerint a nagyvállalatnak minden év június 30-áig a Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen regisztrálnia kell. A regisztrációról, ennek módjáról, a kitöltendő nyomtatványokról itt olvashat bővebben: http://mekh.hu/auditalasra-kotelezett-nagyvallalatok-regisztracioja-villamos-energia A regisztráció mellett a fent hivatkozott 22/B. § 4. bekezdés szerint a regisztráló nagyvállalat évente a Hivatal részére […]

Adatszolgáltatási kötelezettség

A Magyar Közlöny 2017. évi 24. számában február 16-án fontos új  MEKH rendeletek jelentek meg, melyek február 24-től lépnek hatályba. Magyar Közlöny 2017. évi 24. szám 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és […]

Energetikai auditokat érintő változások

  Változott Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény. A változások érintik a nagyvállalatok energetikai auditok elvégzésére vonatkozó kötelezettségét. Összefoglaltuk a fontosabb változásokat: Fontosabb határidők: A MEKH 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt. Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. […]

Ki az ideális energetikai szakreferens ?

Véleményünk szerint az ideális szakreferens mindenekelőtt jogosult nagyvállalati auditok elvégzésére. Ez garantálja Önnek azt, hogy a szakreferens valóban kielégíti az összes szükséges feltételt. Hasznos továbbá ha: az auditor elvégzett már több tíz, különböző szektorban tevékenykedő nagyvállalat auditját, és elvégezte az elvárt adatszolgáltatást a MEKH irányába, fel tud mutatni nagy számú energetikai referenciát,, tapasztalata van az energia gazdálkodás […]

Energetikai audit, energetikai szakreferens, nemzeti energetikusi hálózat

A 2016 december 5-i Magyar közlönyben Magyar Közlöny 191. szám megjelentek az immár hatályos jogszabálymódosítások.