HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ

ENERGETIKAI SZAKREFERENS

Miért választanak minket?

 • Az energiahatékonysággal kapcsolatos kötelezettségeit az ön javára fordítjuk.
 • Megbízható energia menedzsment rendszert alkalmazunk.
 • Adatait maximális diszkrécióval, biztonságosan kezeljük.
 • A kötelező adatszolgáltatások terhét minimalizáljuk és levesszük a válláról.
 • Több mint 10 éve energetikusi szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinek.

Törvényi háttér

Energetikai szakreferens kötelezettség pontos megfogalmazása:

Minden gazdálkodó szervezet amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy
b) 100 000 m 3 földgázt, vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget,

energetikai szakreferens igénybevételére köteles.

A vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

A “gazdálkodó szervezetnek” körét az 1952. évi III. tv. 396. §-a határozza meg:

E törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 • a) Figyelemmel kíséri a megrendelő energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását.
 • b) Közreműködik a MEKH részére teljesítendő adatszolgáltatás elkészítésében. Az adatszolgáltatásban a gazdálkodó szervezet a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról küld kötelezően információt.  Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és formáját, valamint teljesítésének határidejét a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg, amely rendelet még nem jelent meg. 
 • c) Az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • d) Összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.
 • e ) Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében.
 • f) Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.
 • g) Gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.
 • h) Ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról a kihirdetését követő 16. napon, azaz 2016. december 21-én lép hatályba. A szakreferens bejelentése tehát 2016. december 21-től kötelező az érintett gazdálkodó szervezetek számára.

A MEKH 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet 30 napon belül tájékoztatja a MEKH-t az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról.

Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet.

Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki

 • a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;
 • b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
 • c) az energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette.

A természetes személy energetikai szakreferensnek éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferens alkalmasságának ellenőrzése a bejelentő kötelezettsége.

Kapcsolódó blog jegyzeteink: